Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je

TJ Sokol Brno I
Kounicova 22, 60200 Brno
IČ 00557650
(dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: TJ Sokol Brno I – oddíl florbalu, Kounicova 686/22, email: sekretar@gulls.cz, telefon: 777229064.

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a vyplněním dotazu v kontaktním formuláři na internetové stránce www.gulls.cz.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Důvodem zpracování osobních údajů je komunikace mezi Vámi a správcem.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vašeho dotazu přes kontaktní formulář. Při Vašem dotazu přes webový formulář na možnost přihlášení se jako člena klubu, správce k vyřízení Vašeho dotazu potřebuje znát a shromáždit Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, rok narození, email, tel.).

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k vyřízení Vašeho dotazu.

2. Poté správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

1. Správce Vaše osobní údaje neposkytuje žádným dalším zpracovatelům.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním dotazu přes webový formulář potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím kontaktního formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.